پست هایی که به صورت پروموت شده هستند بین پست های کاربران و استوری ها دیده می شوند و همچنین در بخش explore نیز نمایش داده خواهند شد.