در صورتی که فایلی از شماره موبایل های دلخواه خود را داشته باشید می توان به اکانت هایی که به آن شماره متصل هستند، پروموت اینستاگرام ارسال کرد.